OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU HAPPYPÁRTY.SK


Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu Roga Plus.


Prevádzkovateľom elektonického obchodu happyparty.sk je spoločnosť:

Ivan Galo- ROGA PLUS,Dlhá ul.č.58,949 01 Nitra, IČO : 41439872,DIČ 1073768850 zapísaná v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Nitre, odborom živnostenského podnikania, číslo 430-26120.

Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese www.happyparty.sk ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu happyparty.sk

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Roga Plus sú platné v znení uvedenom na adrese www.happyparty.sk v čase odoslania objednávky zákazníkom.
Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi bez výhrad súhlasí.

 

NÁKUP TOVARU

Nákup tovaru je možný :

a)  24 hod. denne na e-shope www.happyparty.sk

b) e-mailom, na adrese: e-shop@happyparty.sk

c) telefonicky, na tel.: 0911239870

 

Podmienkou pre platnú objednávku je uvedenie Vášho mena, presnej adresy, telefónneho čísla, emailu ,čísla položky tovaru a počtu objednaných kusov.

V prípade nejasností nás kontaktujte pomocou emailu alebo telefonicky. Radi odpovieme na Vaše otázky.

Objednávka odoslaná zákazníkom je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti požadované objednávkovým formulárom. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim alebo odoslaním objednaného tovaru. 

Predávajúci je oprávnený požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (telefonicky, príp. e-mailom) .

V prípade, že zákazník odmietne objednávku e-mailom autorizovať,alebo sa predávajúci nemôže  dovolať zákazníkovi  je považovaná za neplatnú.

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky pri dostupnosti tovaru na sklade.

Predávajúci garantuje ceny uvedené v ponuke a to k okamihu odoslania objednávky zákazníkom.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorá bude uvedená pri registrácii zákazníka, resp. pri zadávaní objednávky.

Pri objednávke do 10 eur s doručením od Sl.pošty,požadujeme platbu vopred na náš účet 26201964/29/1100 s variabilným symbolom čísla objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje že si zakúpený tovar, formou balíka alebo listovej zásielky prevezme,buď kurierskou službou, doručovateľom Sl.pošty alebo osobne na prevádzke,pokiaĺ si určí osobný odber.

Pokiaľ si kupujúci zakúpený tovar v lehote na prevzatie neprevezme, je mu predávajúci oprávnený účtovať náklady spojené s prípravou a doručením zásielky,poštovné a balné  v celkovej sume 10,00 Eur,v lehote splatnosti do 14 dní ,prípadne ďaľšie poplatky za upomienky v sume 10 eur za každý ďaľší kalendárný mesiac.

 

Zrušenie objednávky :

 

Objednávku môžete zrušiť kedykoľvek pred jej odoslaní bez udania dôvodu,objednávku môžete taktiež zrušiť, pokiaľ Vám nie je možné zaslať tovar v požadovanom termíne.

Pri zrušení objednávky nezabudnite uviesť svoje údaje (meno, priezvisko, email), ako aj číslo stornovanej objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade že.tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,alebo sa nemôže spojiť s objednáveteľom telefonicky alebo e-mailom na overenie objednavky.

Ak nastane prípadná situácia, zákazník je okamžite kontaktovaný.

Predávajúci si vyhradzuje zrušiť objednávku v týchto prípadoch:
ak objednávka neobsahovala potrebné údaje pre jej vybavenie (chybné tel. číslo, alebo adresa)
ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V takom to prípade je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu, predávajúci je povinný zaslať mu ju naspäť na jeho účet do 15 kalendárnych dní.
v prípade technických prekážok na realizáciu objednávky

 

Vrátenie tovaru :

V prípade nákupu tovaru cez elektronický obchod má odberateľ právo v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 108/2000 Z.z.) vrátiť tovar do 14 pracovných dní bez uvedenia dôvodu.

Vrátenie tovaru musí byť dokladované dokladmi o kúpe tovaru ako i žiadosťou o odstúpení od zmluvy / vrátení tovaru doručenej v uvedenej lehote.

Náklady spojené s vratením tovaru znáša kupujúci.

Vrátený tovar musí byť nepoškodený bez viditeľných známok používania v originálnom balení.

Upozorňujeme, že tovar, ktorý ste dostali, nesmiete použiť pred rozhodnutím zrušiť svoj nákup. Právo na odstúpenie od zmluvy existuje preto, aby ste mohli vyskúšať výrobok rovnako, ako by ste to urobili v obchode, nie preto, aby ste ho mohli 14 dní bezplatne používať.

 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ.Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa:fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.To v praxi znamená, že ak zákazník v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), potom takýto zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy.Ak takýto zákazník bude chcieť vrátiť tovar tovar, nemá na to právo zo zákona.

Slovenská  Republika:

- tovar doručovaný ako  poistená zásielka ,na dobierku ,1. trieda ,prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. - v tomto prípade sa k cene objednaného tovaru pripočítava poštovné vo výške 2,90 EUR . Doba dodania deklarovaná Slovenskou poštou, a.s. je D+2, pričom "D" znamená deň podania zásielky.


- tovar doručovaný ako  poistená zásielka do 1500 eur prostredníctvom kuriérskej prepravnej služby GLS -v tomto prípade sa k cene objednanému tovaru pripočítavaju náklady na dopravu vo výške 3,90 Eur.

Česká Republika:

- tovar je doručovaný ako poistená zásielka do 100 eur,1.trieda prostredníctvom Slovenskej pošty,a.s.-v prípade že sa platba uskutoční dopredu na náš účet 2620196429/1100.v tomto prípade sa k cene objednaného tovaru pripočítava poštovné vo výške 7,90 EUR.

-tovar doručovaný ako poistená zásielka do 100 Eur na dobierku 1. trieda prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. - v tomto prípade sa k cene objednaného tovaru pripočítava poštovné vo výške 11,50 EUR . Doba dodania deklarovaná Slovenskou poštou, a.s. je D+2, pričom "D" znamená deň podania zásielky (podrobnosti o tejto službe a podmienky prepravy sú dostupné na www.posta.sk).

 

Poštovné do iných štátov je vypočítané osobitne.

Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade príslušnom doklade doručovateľskej firmy.

Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári. Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

Zákazník si po telefonickom dohovore s predstaviteľom predávajúceho môže tovar prevziať i osobne na adrese prevádzky spoločnosti.

 

Tovar možno uhradiť nasledovnými spôsobmi :

 

- na dobierku   – za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky;


- v hotovosti pri osobnom odbere na mieste prevádzky spoločnosti.

- na účet ,číslo  účtu  2620196429/1100,peň.ústav Tatrabanka

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).

Tovar doručený prostredníctvom doručovateľa, kuriéra (Slovenská pošta, a.s.; expresná služba) dôsledne prekontrolujte hneď pri prevzatí. Ak zistíte poškodenie obalu, ihneď na túto skutočnosť upozornite kuriéra.

Zásielku prekontrolujte a pokiaľ je tovar nepoškodený zásielku môžete prevziať.

Poškodenú zásielku nemusíte prevziať.

Zasielateľovi musíte umožniť, aby sa o rozsahu škody fyzicky presvedčil.
Okamžite po spísaní protokolu o škode so zasielateľskou službou,alebo neprevzatie balíka pre jeho poškodený obal nám  toto oznámte:

na mobilné tel.číslo 0911239870,

alebo sms správou na tel.číslo 0911239870,

prípadne e-mailom:reklamacie@happyparty.sk.

Uveďte Vaše meno,názov tovaru, množstvo, a popíšte rozsah jeho poškodenia.

V prípade, že je potrebné zaslať reklamovaný tovar, starostlivo tovar zabaľte, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.
K reklamácii je potrebné priložiť faktúru alebo pokladničný blok.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.
Poskytnutím vašich osobných údajov dávate súhlas k ich spracovaniu na dobu neurčitú.
Tieto údaje sú požadované len v rozsahu nevyhnutnom na evidenciu a správne zrealizovanie vašich objednávok a evidenciu v rámci obchodného vzťahu medzi spoločnosťou a zákazníkom.
Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytnuté iným subjektom, s výnimkou spoločností, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne zrealizovanie objednávky - jedná sa predovšetkým o zasielateľské služby.

 


INFOLINKA -0911239870

Ak potrebujete pomôcť pri nákupe,dobe dodania alebo viac informacií o tovare,prípadne si objednať tovar, volajte na tel.č.0911239870 od 9.00-17.00 hod.